Mål T-171/13: Tribunalens dom av den 2 februari 2016 – Benelli Q. J. mot harmoniseringskontoret – Demharter (MOTOBI B PESARO) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsfigurmärket MOTOBI B PESARO — Verkligt bruk av varumärket — Artikel 51.1 a förordning (EG) nr 207/2009 — Bevisning som ingetts mot ansökan om upphävande efter utgången av utsatt frist — Bevisningen har inte beaktats — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning — Bestämmelse som föreskriver annat — Omständigheter som utgör hinder för att beakta ny eller kompletterande bevisning — Artikel 76.2 förordning nr 207/2009 — Regel 50.1 tredje stycket i förordning (EG) nr 2868/95)