99/683/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 1999, που τροποποιεί για δεύτερη φορά την απόφαση 1999/293/ΕΚ για ορισμένα μέτρα προστασίας από τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων (bluetongue) σε ορισμένα τμήματα της ελληνικής επικράτειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 3106] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)