Rådets beslut (EU) 2016/367 av den 4 mars 2016 om ingående av samarbetsavtalet om satellitnavigering mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Konungariket Norge