Απόφαση (ΕΕ) 2016/367 του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου