Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1166 оd 6. kolovoza 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Sjedinjene Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica (Tekst značajan za EGP)