Mål C-109/10 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 oktober 2011 — Solvay SA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Sodamarknaden — Missbruk av dominerande ställning — Åsidosättande av rätten till försvar — Tillgång till handlingarna i ärendet — Muntligt hörande av företaget)