Vec C-109/10 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z  25. októbra 2011 — Solvay SA/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Trh so sódou v Spoločenstve — Zneužitie dominantného postavenia — Porušenie práva na obhajobu — Prístup k spisu — Vypočutie podniku)