Kommissionens beslut av den 27 februari 2003 om godkännande av planerna för utrotning av klassisk svinpest och nödvaccination mot klassisk svinpest hos viltlevande svin i Tyskland i de federala delstaterna Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz och Saarland [delgivet med nr K(2003) 626] (Endast de tyska och franska texterna är giltiga) (Text av betydelse för EES) (2003/135/EG)