2011/634/: Rådets beslut av den 17 maj 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och provisorisk tillämpning av 2010 års internationella kakaoavtal