Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt#SJÄTTE DELEN - INSTITUTIONELLA OCH FINANSIELLA BESTÄMMELSER#AVDELNING I - INSTITUTIONELLA BESTÄMMELSER#Kapitel 2 - Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra bestämmelser#Avsnitt 1 - Unionens rättsakter#Artikel 291