Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (Text s významom pre EHP) 2021/C 57/01