Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 57/01