Mål T-81/15: Tribunalens dom av den 13 april 2016 – Facchinello mot EUIPO – Olimpia Splendid (Synthesis) (Unionsvarumärke — Upphävandeförfarande — Unionsfigurmärket Synthesis — Varumärket har inte varit föremål för verkligt bruk — Artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 — Bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen)