Kommissionens beslut av den 18 maj 2005 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Ungern [delgivet med nr K(2005) 1448] (Endast den ungerska texten är giltig) (2005/382/EG)