Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/786 av den 18 maj 2016 om fastställande av förfarandet för inrättande av och verksamheten för en oberoende rådgivande panel som ska bistå medlemsstaterna och kommissionen vid avgörandet av om tobaksvaror har en karakteristisk smak [delgivet med nr C(2016) 2921] (Text av betydelse för EES)$