Sprawa T-300/07: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2010 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Świadczenie usług informatycznych dotyczących zarządzania portalem internetowym i jego utrzymania — Odrzucenie oferty złożonej przez jednego z oferentów — Kryteria udzielenia zamówienia — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — Równość traktowania — Przejrzystość)