Mål C-402/11: Överklagande ingett den 28 juli 2011 av Jager & Polacek GmbH av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 12 maj 2011 i mål T-488/09, Jager und Polacek GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)