Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas ) Nr. 966/2012 2012 m. spalio 25 d. dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002