Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1989 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2016, για σύσταση σχετικά με την παράταση του προσωρινού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου Σένγκεν