Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1004 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG)$