Регламент (ЕС) 2016/1004 на Комисията от 22 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)$