Rättelse till kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG ( EUT C 338 av den 18.11.2011 )