Mål C-653/19 PPU: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 november 2019 (begäran om förhandsavgörande från Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgarien) – brottmål mot DK (Begäran om förhandsavgörande – Brådskande mål om förhandsavgörande – Straffrättsligt samarbete – Direktiv (EU) 2016/343 – Förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegången i straffrättsliga förfaranden – Artikel 6 – Bevisbörda – Fortsatt häktning av en tilltalad)