Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 316/2019 av den 13 december 2019 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2020/334]