Sklep Skupnega odbora EGP št. 316/2019 z dne 13. decembra 2019 o spremembi Priloge XIII (Promet) k Sporazumu EGP [2020/334]