2019 m. gruodžio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 316/2019, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XIII priedas (Transportas) [2020/334]