Υπόθεση C-360/16: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 29 Ιουνίου 2016 — Bundesrepublik Deutschland κατά Aziz Hasan