Mål C-534/12 P: Överklagande ingett den 23 november 2012 av Luigi Marcuccio av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 11 september 2012 i mål T-241/03 REV, Marcuccio mot kommissionen