Skriftlig fråga E-006198/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) till kommissionen. Skapande av efterfrågan på återvunnet material