Vec T-99/14: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Alesa/Komisia („Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Poskytovanie služieb technickej podpory čínskym orgánom v rámci projektu ‚Udržateľná urbanizácia — Prepojenie medzi eko-mestami v Európe a v Číne (EC-LINK)‘ — Rokovacie konanie — Článok 266 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 — Transparentnosť — Rovnosť zaobchádzania — Mimozmluvná zodpovednosť“)