Sprawa T-99/14: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2016 r. – Alesa/Komisja [Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Świadczenie usług wsparcia technicznego na rzecz władz chińskich na potrzeby projektu „Zrównoważony rozwój miast — Partnerstwo ekologicznych miast Europy i Chin (EC-LINK)” — Procedura negocjacyjna — Artykuł 266 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1268/2012 — Przejrzystość — Równość traktowania — Odpowiedzialność pozaumowna]