Дело T-99/14: Решение на Общия съд от 14 юли 2016 г. — Alesa/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на услуги за техническа помощ на китайските власти по проект „Устойчива урбанизация — свързване на еко градовете на Европа и Китай (EC-LINK)“ — Процедура на договаряне — Член 266, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 — Прозрачност — Равно третиране — Извъндоговорна отговорност)