Vec C-514/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 7. júla 2016 – HIT Groep BV/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Hospodárska súťaž — Kartely — Európsky trh s predpínacou oceľou — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 23 ods. 2 — Výpočet výšky pokuty — Horná hranica pokuty — Celkový obrat dosiahnutý počas „predchádzajúceho obchodného roka“ — Odkaz na iný obchodný rok než je obchodný rok predchádzajúcich prijatiu sporného rozhodnutia — Zásada proporcionality)