Υπόθεση C-514/15 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 7ης Ιουλίου 2016 — HIT Groep BV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αναίρεση — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Ευρωπαϊκή αγορά προεντεταμένου χάλυβα — Κανονισμός (EK) 1/2003 — Άρθρο 23, παράγραφος 2 — Υπολογισμός του προστίμου — Ανώτατο όριο του προστίμου — Συνολικός κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια του «προηγούμενου οικονομικού έτους» — Αναφορά σε οικονομικό έτος διαφορετικό από το προηγούμενο της εκδόσεως της επίδικης αποφάσεως — Αρχή της αναλογικότητας]