Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för budgetåret 2019 – Ändringsbudget nr 1