Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1049 av den 27 juni 2016 om finansiellt stöd från unionen för Cyperns utgifter under 2013 för finansieringen av nödåtgärder för bekämpning av Newcastlesjuka [delgivet med nr C(2016) 3857]$