Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2202 (2020. gada 22. decembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 1251/2008 III pielikumu groza attiecībā uz ierakstiem par Apvienoto Karalisti un atkarīgajām teritorijām to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts importēt akvakultūras dzīvnieku sūtījumus (Dokuments attiecas uz EEZ)