Mål C-396/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2016 (begäran om förhandsavgörande från Klagenævnet for Udbud - Danmark) – MT Højgaard A/S, Züblin A/S mot Banedanmark (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 267 FEUF — Domstolens behörighet — Huruvida det hänskjutande organet ska anses vara en domstol — Offentlig upphandling inom området för järnvägsinfrastruktur — Förhandlat förfarande — Direktiv 2004/17/EG — Artikel 10 — Artikel 51.3 — Principen om likabehandling av anbudsgivare — Grupp bestående av två bolag och som tillåtits att delta i upphandlingen i egenskap av anbudsgivare — Anbud som lämnats av ett av dessa bolag i eget namn då det andra bolaget försatts i konkurs — Bolag som självt ansetts kunna godtas som anbudsgivare — Kontraktet tilldelas detta bolag)