Mål C-255/15: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Amtsgericht Düsseldorf – Tyskland) – Steef Mennens mot Emirates Direktion für Deutschland (Begäran om förhandsavgörande — Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Artikel 2 f och artikel 10.2 — Återbetalning av en del av biljettkostnaden vid nedgradering av passagerare på en flygning — Begreppen biljett och biljettkostnad — Fastställande av det belopp som ska återbetalas till passageraren)