Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8007 — Avril / Bpifrance / BPT Israel / Evertree) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)