Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 753/2010 της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2010 , σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών