2011/24/EU: Kommissionens rekommendation av den 11 januari 2011 om certifiering av försvarsindustriföretag enligt artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen Text av betydelse för EES