Skriftlig fråga E-010318/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) till kommissionen. Användningen av antimikrobiella medel i animalieproduktion