Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/177 av den 10 februari 2016 om godkännande av det verksamma ämnet bensovindiflupyr som kandidatämne för substitution i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)