Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/177 z dne 10. februarja 2016 o odobritvi aktivne snovi benzovindiflupir kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)