Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/177, 10. veebruar 2016, millega kiidetakse heaks bensovindiflupüür asendamisele kuuluva toimeainena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (EMPs kohaldatav tekst)