Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/177 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2016, για την έγκριση της δραστικής ουσίας benzovindiflupyr ως υποψήφιας για υποκατάσταση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)