Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People) Text s významom pre EHP