Mål T-638/14: Tribunalens dom av den 8 april 2016 – Frinsa del Noroeste mot EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket FRISA — Äldre EU-figurmärke Frinsa — Relativt registreringshinder — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Nya omständigheter och ny bevisning har åberopats till stöd för överklagandet till tribunalen — Befogenhet att ändra — Artikel 42.2 och 42.3, artikel 65 och artikel 76.1 in fine i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 22.2–22.4 i förordning (EG) nr 2868/95)