Mål T-335/14: Tribunalens dom av den 28 januari 2016 – Davó Lledó mot harmoniseringskontoret (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket DoggiS — De äldre nationella figurmärkena DoggiS — De äldre nationella ordmärkena DOGGIS och DOGGIBOX — Äldre nationella figurmärken som föreställer en figur i form av en varmkorv — Kompletterande bevisning som har åberopats för första gången vid överklagandenämnden — Artikel 76 i förordning (EG) nr 207/2009 — Ond tro — Artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 — Bevisning som har åberopats för första gången vid tribunalen)